Čo treba urobiť

  1. krok: Zoberiete výtvarné dielo, ktoré chcete dať ohodnotiť, vhodne zabalíte.
  2. krok: Prinesiete obraz alebo sochu do jedného zo zberných miest Artaktívy v rámarstve Hollywood ART na Miletičovej 69 v Bratislave alebo v hypermarkete Tesco Lamač. Prevezme ho od Vás poverený pracovník a vydá Vám Prijímací list.
  3. krok: Obraz, sochu odborne posúdia a ocenia skúsené a renomované historičky umenia v Artaktíve v priebehu niekoľkých dní.
  4. krok: Prídete si po telefonickom vyzvaní po dielo a HODNOTIACI POSUDOK na miesto, kde ste dielo odovzdávali.

Najčastejšie otázky

1/ Obchodujete aj s umením, s obrazmi, sochami, grafikami? ARTAKTÍVA neobchoduje s umením, venuje sa iba oceňovaniu a hodnoteniu umeleckých diel a ani nespolupracuje so subjektami, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. 2/ Ako mi Artaktíva garantuje profesionalitu a expertnú úroveň ohodnotenia umeleckého diela, ktoré vlastním? ARTAKTÍVA garantuje profesionalitu a expertnú úroveň svojich HODNOTIACICH POSUDKOV. Za odborné posúdenie zodpovedá renomovaný tím špecialistov z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia. 3/ Koľko trvá ohodnocovanie umeleckého diela v Artaktíve? Oceňovanie umeleckých diel klientov sa realizuje časovo podľa dohody so zákazníkom, štandardne v priebehu 15 pracovných dní, max. 1 mesiac. ARTAKTÍVA si vyhradzuje právo deponovať diela vo svojich priestoroch na dobu potrebnú k expertnému zhodnoteniu. Ihneď po vytvorení hodnotiaceho posudku bude klient telefonicky informovaný o termíne prevzatia obrazu či sochy s hodnotiacim posudkom. 4/ Aké umelecké diela môžem priniesť na ohodnotenie? Hodnotiaca činnosť Artaktívy sa sústreďuje iba na výtvarné diela - obrazy, sochy, grafiky a kresby. 5/ Kde a ako hodnotí Artaktíva umelecké diela? ARTAKTÍVA pre svoju činnosť fyzicky prijíma výtvarné diela klientov na expertné ohodnotenie a deponuje ich vo svojich priestoroch počas doby potrebnej na vypracovanie HODNOTIACEHO POSUDKU. ARTAKTÍVA si dielo vyfotografuje pre jednoznačné určenie stavu, v akom ho od klienta prebrala. 6/ Koľko ma bude stáť ohodnotenie umeleckého diela, ktoré vlastním? ARTAKTÍVA si za každé prevzaté umelecké dielo účtuje províziu v zmysle platného cenníka, minimálne však vo výške 20€ za 1 ohodnocované dielo. Provízia zahŕňa aj náklady na vhodné deponovanie, poistenie a bezpečnosť diela. Artaktíva si vyhradzuje právo účtovať základnú cenu aj v prípade, že nebude možné pri najlepšej vôli vypracovať komplexný hodnotiaci posudok ako náhradu nákladov vznikajúcich pri umelecko-historickom prieskume.